pISSN 2636-0004
eISSN 2636-0012
Cited by CrossRef (1)
  1. Junyuan Xiao, Liang Cheng, Tonglei Fang, Yiran Zhang, Jia Zhou, Ruoyu Cheng, Wantao Tang, Xiaoyan Zhong, Yong Lu, Lianfu Deng, Yingsheng Cheng, Yueqi Zhu, Zhuang Liu, Wenguo Cui. Nanoparticle‐Embedded Electrospun Fiber–Covered Stent to Assist Intraluminal Photodynamic Treatment of Oesophageal Cancer. Small 2019;15
    https://doi.org/10.1002/smll.201904979